Κυριακή 21 Απριλίου 2013

21η Απριλίου - Η μαύρη επέτειος...


Στις 21 Απριλίου 1967 εκδηλώνεται στην Αθήνα στρατιωτικό πραξικόπημα, γνωστό σαν η Χούντα των Συνταγματαρχών κατά ωμή παραβίαση του τότε Συντάγματος, με αποτέλεσμα την επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος (1967 - 1974).
 

Σαν σήμερα πριν από 46 χρόνια...Επέτειος του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου και της μετέπειτα επτάχρονης δικτατορίας.

Σαν συμβολή στη συλλογική ιστορική μας μνήμη, ας θυμηθούμε τα λόγια του καθηγητής Οικονομίας της Παντείου Σάκη Καράγιωργα κατά την απολογία του στο έκτακτο στρατοδικείο της Αθήνας τον Απρίλιο του 1970. Ο Σάκης Καράγιωργας υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιδικτατορικής οργάνωσης "Δημοκρατική Αμυνα" και διεθνές σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα.

"Ο επίλογος της απολογίας του Σάκη Καράγιωργα
στο Έκτακτο Στρατοδικείο της Αθήνας
(7 Απριλίου 1970)

[...] Κύριοι στρατοδίκαι, µέχρι τώρα σας εξέθεσα τους λόγους
δια τους οποίους συµµετέχω εις την ∆ηµοκρατικήν Άµυναν
Είχα χρέος µου να αγωνισθώ εις τα πλαίσια της οργανώσεως
αυτής προς αποκατάστασιν των δηµοκρατικών ελευθεριών εις
την χώραν. Είχα χρέος, πρώτον, ως άνθρωπος απέναντι της
ιστορίας. Απέναντι δηλαδή όλων εκείνων οι οποίοι ηγωνίσθη-
σαν µε τον λόγον ή µε τα όπλα, εκείνων που έχυσαν ποταµούς
αίµατος δια να κληροδοτήσουν εις ηµάς την ελευθερίαν και
την δηµοκρατίαν. ∆εύτερον, είχα χρέος ως καθηγητής απένα-
ντι εις τους φοιτητάς µου. Εις τους νέους αυτούς δεν µετέδιδα
µόνον ξηράς επιστηµονικάς γνώσεις. Τους είχα γαλουχήσει µε
την ιδέαν ότι ορθαί αποφάσεις επί των µεγάλων προβληµάτων
της χώρας λαµβάνονται µόνον µε την δηµοκρατικήν διαδικα-
σίαν επιλογής. Θα ήµουν ασυνεπής και θα εθεωρείτο δι’ εµέ
φυγοµαχία εάν δια του αγώνος µου δεν εδικαίωνα τας ιδέας
µου περί ελευθερίας και δηµοκρατίας απέναντι των φοιτητών
µου. Τέλος, κύριοι στρατοδίκαι, είχα ένα προσωπικόν χρέος
απέναντι του ελληνικού λαού και της πατρίδος. Αυτός ο λαός
έκανεν πολλάς θυσίας και δαπάνας χάριν εµού. Με εσπούδα-
σεν εις τα ελληνικά πανεπιστήµια, µε έστειλεν µε υποτροφίαν
δι’ ανωτέρας σπουδάς εις το εξωτερικόν, µε έκανεν καθηγητήν
ανωτάτης σχολής και ανώτατον κρατικόν λειτουργόν. ∆ι’ όλας
αυτάς τας θυσίας τι ζητεί ως αντάλλαγµα από εµέ ο ελληνικός
λαός και η πατρίς; Τι ζητεί από όλους τους πνευµατικούς
ανθρώπους; ∆ύο µόνον πράγµατα. Να προσφέρουν τας επι-
στηµονικάς των υπηρεσίας και να είναι θεµατοφύλακες των
ηθικών και πνευµατικών αξιών του ελληνικού λαού. Είχα υπο-
χρέωσιν, εποµένως, κύριοι στρατοδίκαι, να εξοφλήσω αυτό το
µεγάλο χρέος µου, ακόµη και εάν παρίστατο ανάγκη να δώσω
και την ζωήν µου."Ο καθηγητής Οικονομίας της Παντείου Σάκης Καράγιωργας ήταν ιδρυτικό μέλος της αντιδικτατορικής οργάνωσης «Δημοκρατική Άμυνα». Τραυματίστηκε βαριά στην προσπάθειά του να ενεργοποιήσει βόμβα εναντίον του χουντικού καθεστώτος, στις 14 του Ιούλη 1969, με αποτέλεσμα να παραμείνει ανάπηρος στο χέρι του εφ’ όρου ζωής. Πιάστηκε και βασανίστηκε άγρια από τη χούντα, και τον Απρίλη του 1970, μετά από μια φλογερή αγωνιστική «απολογία»- δριμύ κατηγορώ εναντίον του χουντικού φασισμού καταδικάστηκε από το «Έκτακτον Στρατοδικείον Αθηνών» στην ποινή «της ισοβίου καθείρξεως». Από τότε ο Καράγιωργας έγινε διεθνές σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα του Λαού μας. Ο Σάκης Καράγιωργας πέθανε το 1985.

Πηγή: ΕΡΤ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου